Privatlivspolitik

1. BESKYTTELSE AF DIT PRIVATLIV
SK Energisalg A/S tager behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig databehandling i overensstemmelse med gældende regler om behandling af persondata.
 
Denne privatlivspolitik fortæller, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
 
2. DATAANSVAR OG KONTAKTOPLYSNINGER
SK Energisalg A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vi kan kontaktes via følgende oplysninger: 
 
SK Energisalg A/S
[CVR.nr.:25133374]
Nordvej 6
4200 Slagelse
Telefon 5836 2500
 
Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom. 
 
3. VI BEHANDLER FØLGENDE OPLYSNINGER OM DIG
Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde SK Energisalg A/S forsyningspligt eller det løbende aftaleforhold, hvilket er følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer (fastnet) 
Mobilnummer, hvis oplyst af dig
Telefonnummer (arbejde)
E-mailadresse (hvis oplyst af dig)
Eventuelt CVR-nummer
Målernummer
Kundenummer
Installationsnummer
Oplysninger om boligforhold og -type
Ejendomsnummer
Oplysninger om beholdere
Tanktype
Billeder af f.eks. installation, måler m.m.
Forbrugsdata, dvs. vandmålerdata/vandforbrug til brug for afregning (eksempelvis: Indhentes én gang årligt eller hyppigere via fjernaflæsning)
Oplysninger om betalinger, restancer eller inddrivelsesskridt
Eventuelle mails og korrespondance med kunder, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale
Eventuelle klagesager
Eventuelle statistiske afvigelser
Eventuelle oplysninger om flytning, død og eventuel konkurs
Aktiviteter hos kunden
 
Afbrydelser af vand:
Såfremt der måtte være behov for afbrydelse af vandforsyningen, vil vi også behandle oplysninger, som er relevante i denne forbindelse, herunder om nødvendigt følsomme oplysninger (så som oplysninger om helbredsmæssige forhold) samt oplysninger om evt. truende adfærd, børn og dyr på leveringsstedet og eventuel afbrydelsesstatistik.
 
Afdragsordninger:
I forhold til aftalte afdragsordninger vil følgende personoplysninger blive behandlet: Navn, adresse, restanceoplysninger og oplysninger om afdragsordningen.
 
Lovovertrædelser:
Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder.
 
Cookies:
Vi behandler også personoplysninger i forbindelse med cookies – se nærmere herom i 
 
Vi behandler kun dit CPR-nummer, hvis vi har modtaget dit samtykke hertil eller i den situation, hvor vi skal overdrage en fordring til restanceinddrivelsesmyndigheden, og du ikke har oplyst CPR-numret selv, dvs. når det følger af lovgivningen. 
 
4. FORMÅL OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING
Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:
 
Løbende administration i forbindelse med opfyldelse af forsyningspligten og afregning af dit forbrug.
Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerheden i SK Energisalg A/S
Hvis vi behandler CPR-numre efter inddrivelseslovens § 2, stk. 5-6 sker det med det formål at inddrive fordringer
Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer kan det være til ét af følgende formål:
  - Udbetaling via nem-konto
  - Henvendelser via e-boks.
 
Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, som det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.
 
Retsgrundlag for behandling af dine oplysninger er artikel 6 i persondataforordningen, inddrivelsesloven og databeskyttelsesloven. Vi har præciseret dette nærmere nedenfor.
 
Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af forsyningspligten:
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (behandlingen er nødvendig for SK Energisalg A/S overholdelse af sin retlige forpligtelse), jf. databeskyttelseslovens § 6. 
 
Behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en aftale: 
Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (behandlingen er nødvendig for SK Energisalg A/S opfyldelse af en aftale, som eksempelvis kontraktligt medlemskab af spildevandsforsyningen eller en aftalt afdragsordning), jf. databeskyttelseslovens § 6.
 
Optimering af drift og forsyningssikkerhed
Persondataforordningens artikel 6, litra e og f angår databehandling på grund af samfundets interesse eller fordi det er en legitim interesse (afvejningsregel), jf. databeskyttelseslovens § 6. 
 
Behandling af følsomme personoplysninger i forbindelse med afbrydelsessituationer:
Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra c om behandling, der er nødvendig for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give et samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 7. Eller persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f om, at behandlingen er nødvendig for at et retskrav kan forsvares, jf. databeskyttelseslovens § 7.
 
CPR-numre:
Databeskyttelseslovens § 11 (behandlingen af personsummer som følge af lovgivningen) 
Hvis der er givet samtykke til behandling af CPR-nummer, vil der kunne ske den behandling af CRP-nummeret, som samtykket omfatter. Ved inddrivelse er vores retsgrundlag lovbekendtgørelse nr. 29 af 12/01/2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (gældsinddrivelseslovens) § 2, hvor vi kan behandle CPR-nummer, på baggrund af samtykke, hvis vi ikke er bekendt med det, samt i de situationer, hvor du dels ikke vil oplyse CPR-nummeret, dels hvor der er begrundet tvivl om rigtigheden af skyldnerens oplysning].
 
5. MODTAGERE AF DATA
 
5.1 Videregivelse
Vi videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt vi er forpligtet hertil via lovgivning, eller til vores leverandører i det omfang, de skal levere en ydelse, som berører dig. Herudover videregiver vi dine personoplysninger til samarbejdspartnere/koncernselskaber, såfremt dette er muligt at gøre i overensstemmelse med de persondataretlige regler. 
 
Offentlige myndighed, og heriblandt SKAT 
 
Vi overlader også din personoplysninger til vores databehandlere. Vi har indgået behørige databehandleraftaler med.
 
SK Service A/S for behandling af opkrævninger
 
6. SLETNING
Dine data opbevares kun så længe det er nødvendigt af hensyn til at opfylde SK Energisalg A/S forpligtelser over for dig som kunde, dvs. i 3 år efter afsluttet kundeforhold, alene forslag ud fra forældelsesloven -  og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens regler om opbevaring af bogføringsmateriale i 5 år.
Er dine data følsomme, jf. persondataforordningens artikel 9, opbevares de så længe dette er relevant og nødvendigt for det pågældende forsyningssted i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til den enkelte kundes eller medarbejders sikkerhed.
 
Oplysninger om eventuelle lovovertrædelser slettes efter oplysningerne er videregivet til relevante myndighed.
 
Personoplysningerne slettes senest 12 måneder efter sagen er afsluttet hos relevant myndighed.
 
7. DINE RETTIGHEDER
 
7.1 Kontaktoplysninger, hvis du vil benytte dine rettigheder
Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken. 
Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt.
Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.
 
7.2 Ret til indsigt (se personoplysninger)
Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Adgangen til indsigt må dog ikke krænke andres rettigheder og frihedsrettigheder.
 
7.3 Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.
 
7.4 Ret til sletning af personoplysninger
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 
7.5 Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
 
7.6 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og behandlingen er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.
 
Denne ret indebærer, at du har ret til at få tilsendt de personoplysninger, som vi behandler om dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder.
 
7.7 Indsigelse 
Du har ret at til at gøre indsigelse imod SK Energisalg A/S’ s behandling af dine persondata, hvis behandling sker efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller litra f, herunder profilering. 
 
SK Energisalg A/S må efter en indsigelse ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre SK Energisalg A/S påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21.
 
Du har også ret til at gøre indsigelse imod SK El og Gassalg A/S’ s behandling af dine persondata, hvis behandlingen sker til direkte markedsføring, herunder profilering, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 21. Efter en indsigelse må SK El og Gassalg A/S ikke længere behandle dine persondata til dette formål.
 
7.8 Ret til indsigelse imod profilering
Du har som udgangspunkt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydelig påvirker dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 22.
 
7.9 Ret til at tilbagekalde samtykke
Hvis vi baserer vores behandling på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke til SK El og Gassalg A/S’ s behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage. 
 
Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som SK El og Gassalg A/S har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 
8. KLAGE
Såfremt du ønsker at klage over SK Energisalg A/S’s behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som har følgende kontaktoplysninger: 
 
Datatilsynet                                                                                                                            
Adresse: Borgergade 28, 5, 1300 København K
Telefonnr.: +45 33 19 32 
 
984
0
http://minforsyning.kmd.dk/Login.aspx?plant=984&utility=0